Referencefaggruppen – en faggruppe under BF

Vi er et fællesskab af voksenbibliotekarer (cirka 200 pt), der arbejder på at yde den bedste service til folk, der har brug for os som bibliotekarer i deres kontakt med biblioteket.
Bliv medlem!

Formål og vedtægter

Referencefaggruppens formål

 • Det er Referencefaggruppen formål at medvirke til at
  • skabe kvalitet og udvikling i referencearbejdet
   • til gavn for både publikum og bibliotekarer.
 • Faggruppen skal
  • udbrede kendskabet til og brugen af biblioteket
   • som indgang til samfundets samlede informationsmængde.
 • Faggruppen skal
  • skabe et forum for debat om referencearbejdet,
  • påvirke de centrale biblioteksinstanser til at yde bibliotekerne den bedst mulige service
  • og medvirke til forbedring af uddannelsen inden for referenceområdet.
 • Referencefaggruppen har under hensyn til vedtægter for Bibliotekarforbundet og Retningslinjer for faggrupper til formål at tilgodese medlemmernes specielle interesser og virke som sparringspartner over for Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse.
 • Referencefaggruppen arrangerer bl.a. gå-hjem-møder og temadage, som annonceres her på siden, i Referencen og i BF’s kalender.

Vedtægter for Referencefaggruppen

Som vedtaget på ordinær generalforsamling 31.03.2007

§ 1 Navn

Faggruppens navn er Referencefaggruppen.

§ 2 Formål

Stk. 1
Det er Referencefaggruppen formål at medvirke til at skabe kvalitet og udvikling i referencearbejdet til gavn for både publikum og bibliotekarer.

Faggruppen skal udbrede kendskabet til og brugen af biblioteket som indgang til samfundets samlede informationsmængde.

Faggruppen skal skabe et forum for debat om referencearbejdet, påvirke de centrale biblioteksinstanser til at yde bibliotekerne den bedst mulige service og medvirke til forbedring af uddannelsen inden for referenceområdet.

Stk. 2
Referencefaggruppen har under hensyn til vedtægter for Bibliotekarforbundet og Retningslinjer for faggrupper til formål at tilgodese medlemmernes specielle interesser og virke som sparringspartner over for Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1
Som aktive medlemmer af Referencefaggruppen kan optages alle aktive medlemmer af BF.

Stk. 2
Studentermedlemmer af BF kan gratis blive aktive medlemmer af Referencefaggruppen.

Stk. 3
Pensionistmedlemmer af BF kan optages som aktive medlemmer af Referencefaggruppen.

Stk. 4
Som interessemedlem af Referencefaggruppen kan optages:
A. passive medlemmer af BF
B. personer, der ikke er medlemsberettigede i BF, men er medlem af anden faglig organisation

Stk. 5
Interessemedlemmer af Referencefaggruppen har taleret, men ikke stemmeret ved gruppens

generalforsamling, valg eller andre afstemninger.

Stk. 6
Indmeldelse og udmeldelse af Referencefaggruppen sker direkte til faggruppens bestyrelse.

Indmeldelse i faggruppen sker med virkning fra den dag, det er registreret.

Udmeldelse af faggruppen sker med mindst 1 måneds varsel før næste kontingentopkrævning.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hver andet år i ulige årstal i marts måned.

Stk. 2
Forslag til ændring af faggruppens vedtægter skal være faggruppens bestyrelse i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen, og offentliggøres senest 6 uger før denne.

Stk. 3
Indkaldelse og endelig dagsorden udsendes til samtlige medlemmer senest 6 uger før generalforsamlingen. Bilag til de enkelte dagsordenspunkter, herunder beretning, revisorpåtegnede regnskaber for de seneste to regnskabsperioder og budgetforslag for de kommende tre regnskabsperioder skal være udsendt til medlemmerne senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4
Andre forslag end vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være faggruppens bestyrelse i hænde senest 4 uger før dennes afholdelse, og offentliggøres senest 2 uger før denne.

Stk. 5
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsen beretninger for perioden siden sidste generalforsamling.
3. Forelæggelse og godkendelse af de reviderede årsregnskaber for forudgående regnskabsperioder siden sidste generalforsamling.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for indeværende og kommende regnskabsperioder med forslag til kontingent frem til næste generalforsamling.
5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8. Valg af stemmeudvalg
9. Eventuelt

Stk. 6
Forslag til generalforsamlingsbeslutning skal, hvis bestyrelsen eller generalforsamlings flertal kræver det, udsendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 7
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af et flertal af bestyrelsen, eller hvis en tiendedel af medlemmerne skriftligt kræver det med angivelse af forhandlingsemnet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 8
Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal blandt de medlemmer, som har stemmeret. Hvis bestyrelsen eller et flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det, sker det ved skriftlig afstemning.

§ 5 Bestyrelse
Stk. 1
Referencefaggruppen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er inddraget.

Stk. 2
Der bør opstilles mindst 6 kandidater til bestyrelsesvalget. Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge, stemmetallene angiver. I tilfælde af fratræden uden for tur fra bestyrelsen indtræder suppleant nr. 1 for resten af valgperioden.
Førstesuppleanten deltager i bestyrelsesmøderne og kan af en enig bestyrelse tildeles ansvarsområder.

Stk. 3
Maksimalt 2 pladser i bestyrelsen kan besættes af studentermedlemmer eller pensionistmedlemmer.

Stk. 4
Maksimalt 1 repræsentant for interessemedlemmerne i Referencefaggruppen kan vælges til bestyrelsen uden stemmeret, men med ret til at stille forslag.

Stk. 5
Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen eller, hvis bestyrelsen eller et flertal af forsamlingen kræver det, ved urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 6
Bestyrelsen fungerer som et kollektiv.
Bestyrelsen vælger en BF-kontaktperson, en kasserer samt en redaktør af faggruppens tidsskrift Referencen
Kassereren og redaktøren kan være bestyrelsesmedlemmer eller, hvis bestyrelsen finder det bedst, personer udenfor bestyrelsen. Kasserer og redaktør modtager et honorar, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Ud af bestyrelsen udpeges tillige mindst én person, der har tegningsret på faggruppens vegne.
Bestyrelsens arbejdsfordeling indskrives i referat fra enten generalforsamlingen eller bestyrelsesmøde.

Stk. 7
Valgperioden løber i perioden fra den 1. i måneden efter valg til bestyrelsen er foretaget og 2 år frem

Stk. 8
Bestyrelsens møder er åbne for faggruppens medlemmer.

§ 6 Økonomi

Stk. 1
Faggruppens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2
Medlemskontingent til faggruppen fastsættes på faggruppens generalforsamling gennem vedtagelse af budgettet.

Stk. 3
Faggruppens midler anbringes på bankkonto eller girokonto.

Stk. 4
Der skal forefindes et medlemskartotek for Referencefaggruppen.

§ 7 Faggruppens opløsning

Stk. 1
Referencefaggruppen kan nedlægges af faggruppen selv eller af BF’s hovedbestyrelse – i enighed med Referencefaggruppen bestyrelse.
Beslutningen om nedlæggelse skal ske efter afstemning på generalforsamling i Referencefaggruppen med 2/3 flertal på generalforsamlingen

Stk. 2
Ved uenighed mellem Referencefaggruppen og hovedbestyrelsen om nedlæggelse overgår spørgsmålet til BF’s generalforsamling.

Stk. 3
Ved opløsning overgår Referencefaggruppens midler automatisk til BF.

Referencefaggruppens vedtægter som vedtaget på ordinær generalforsamling 31-03-2007